Ochrana osobních údajů

Redakce
| 9. 5. 2018

Tento dokument pojednává o ochraně osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb webu www.vasesouteze.cz. Tyto zásady mohou být občas upraveny. Návštěvníkům a uživatelům našeho webu doporučujeme, aby naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali. Pokud dojde k závažnější změně v těchto podmínkách, budeme vás informovat e-mailem. 

Úvodní ustanovení

Správcem osobních údajů se rozumí provozovatel webu www.vasesouteze.cz: Roman Šimeček, Teyschlova 1117/25, 63500 Brno, IČ 74922122.

Provozovatel při nakládání s osobními údaji uživatelů dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Subjektem údajů rozumíme uživatele webu www.vasesouteze.cz bez ohledu na to, jestli se aktivně účastní soutěží.  

Rozsah zpracovávaných údajů

Má-li uživatel zájem zúčastnit se některé ze soutěží, je nutné, aby provedl registraci na webu www.vasesouteze.cz, a to v souladu se soutěžními podmínkami. V rámci této registrace se uvádí následující osobní údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. Ulice a číslo
 3. Město
 4. PSČ
 5. E-mailová adresu

Pro účely ochrany proti spamu v komentářích pod soutěžemi ukládáme navíc následující údaje

 1. IP adresa vašeho zařízení 

Na webu www.vasesouteze.cz nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje (ve smyslu článku 9 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Na webu nedochází k automatickému profilování na základě zpracovávaných osobních údajů.

Účely zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje uvedené v předchozí sekci jsou vždy zpracovávány na základě oprávněného zájmu nebo dobrovolného souhlasu soutěžícího.

Zpracování za účelem doručení případné výhry v soutěži

V případě, že soutěžící dosáhne výhry v některé ze soutěží, budou jeho osobní údaje uvedené v předchozí sekci na základě dobrovolného souhlasu soutěžícího předány spolupořadateli soutěže za účelem doručení výhry.

Zpracování za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení

Na základě dobrovolného souhlasu soutěžícího bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání novinek z webu www.vasesouteze.cz, případně jiných obchodních nebo marketingových sdělení souvisejících s tímto webem. Frekvence zasílání až na výjimečné případy nepřesáhne 1 sdělení za týden. 

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládájí služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace). Pokud si nepřejete takovéto zpracování Vašich informací odhlaste se prosím z odběru newsletteru.  

Zpracování za účelem ochrany proti spamu

Při vložení komentáře zaznamenáváme vaši IP adresu. IP adresa uživatele je použita pouze pokud je nutné ochránit web proti spamu zakázáním možnosti přidávat komentáře danému uživateli. IP adresu zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

Uživatel tímto výslovně akceptuje podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu, s takovým postupem provozovatele výslovně souhlasí. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto článku.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb. Takové zpracování probíhá výhradně s vaším souhlasem nebo pokud k tomu existuje oprávněný zájem. 

Vaše osobní údaje v rozsahu 

 1. Jméno a příjmení
 2. Ulice a číslo
 3. Město
 4. PSČ
 5. E-mailovou adresu

zpřístupňujeme spolupořadateli soutěže za účelem odeslání výhry. Spolupořadatel dostává údaje pouze o výherci soutěže. Data ostatních soutěžících mu nejsou zpřístupněna. Spolupořadatel typicky předává tyto údaje přepravní společnosti.

Vaše e-mailová adresa může být předána společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání newsletterů a to pouze za účelem odeslání newsletterů z našeho webu, k jehož odebírání dáte souhlas. (naše newslettery zasíláme pomocí webové služby MailChimp.com). 

Práva a prohlášení uživatele

Uživatel má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Uživatel je oprávněn se též dotazovat na způsoby zabezpečení schraňovaných osobních údajů.

Na základě aktivní žádosti (na email admin(zavinac)vasesouteze.cz nebo přes kontaktní formulář nebo přímo v uživatelském profilu) má uživatel také následující práva.

 •  právo na opravu, resp. doplnění  
 •  právo na výmaz,
 •  právo na omezení zpracování, 
 •  právo na přenositelnost údajů, 
 •  právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 •  právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Uživatel je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, bude-li se domnívat, že provozovatel nemá závažné a/nebo prokazatelné důvody ke zpracovávání konkrétních osobních údajů. Všechna výše uvedená práva má uživatel možnost uplatnit pomocí svého uživatelského profilu nebo pomocí kontaktního formuláře na webu www.vasesouteze.cz.

Uživatel tímto prohlašuje, že rozsah zpracovávání osobních údajů a účely takového zpracování považuje za přiměřené.

Podrobnější informace o právech subjektů údajů naleznete v Kapitole III EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením.

Pro zabezpečení osobních údajů prodávající přijal zejména následující opatření:

 • zámky
 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně též únik osobních údajů je provozovatel povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, resp. uživatelům, kterých se to přímo týká. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Plánovaná doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s požadavky platné legislativy po dobu existence vašeho uživatelského účtu na www.vasesouteze.cz nebo do doby vyslovení vašeho nesouhlasu se zpracováním těchto osobních údajů. Před uplynutím této doby může uživatel využít svých práv uvedených v sekci Práva a prohlášení uživatele.

Závěrečná ustanovení

Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů je platný a účinný ode dne 9. 5. 2018 a vztahuje se na veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli,  prostřednictvím webu www.vasesouteze.cz.

Zaškrtnutím políčka na webu www.vasesouteze.cz stránce provozovatele zákazník prohlašuje, že se s obsahem tohoto dokumentu seznámil, tomu rozumí, v plném rozsahu a bezvýhradně jej akceptuje.

Veškeré právní vztahy v tomto dokumentu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu týkajícími se ochrany osobních údajů, dále občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Komentáře

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé

Přihlášení
Registrace

1
soutěž

Dnes nové